Настоящите правила посочват реда, начина и условията за участие в играта „Giveaway“, която се организира от „Шампион Ауто“ ООД.

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Участниците в Играта, се задължават да спазват настоящите условия и правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват в официалния сайт на Happy Life Slim & Shape Club и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта – happylifebg.com

1.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Happy Life Slim & Shape Club

“Шампион Ауто” ООД ще прекрати участието на всеки участник, заявил чрез изпращане на e-mail съобщение на office@happylifebg.com, че не е съгласен с промените и допълненията на общите условия.

1.4. Съдържанието на Играта е достъпно за всеки посетител на Facebook страницата https://www.facebook.com/slim.shape.club, но в играта могат да участват единствено потребители изпълнили условията и правилата, описани в тези Официални правила.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, включително прилагайки техники и/или ползвайки технологии, които променят механизма на Играта, или направят опит за измама, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, освен ако действията им не представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или не предполагат търсене на гражданска отговорност, в които случай се предприемат действия съгласно действащото законодателство.

1.6. „Шампион Ауто“ ООД има право по свое еднолично решение, по всяко време, да прекрати играта. В случай, че „Шампион Ауто“ ООД  прекрати Играта предсрочно, не дължи връчване на обявената награда и не дължи на взелите участие в Играта компенсации и/или обезщетения.

1.7. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана, или свързана с Facebook.

1.8. „Шампион Ауто“ ООД не носи отговорност за технически проблеми или смущения, възпрепятстващи участниците от използването на Facebook страницата, в следствие на експлоатацията на оборудването на участника.

1.9. Всеки участник, включил се в Играта, декларира, че е наясно относно възможността от евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и връзката до Facebook страницата, които могат да възникнат. Участниците декларират, че няма да претендират за каквито и да било обезщетения от организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение капацитета на тази връзка.

1.10. „Шампион Ауто“ ООД не носи отговорност за невъзможността за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол: случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Шампион Ауто“ ООД

1.11. „Шампион Ауто“ ООД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

1.12. Всички разходи, свързани с участието на участника в Играта, като достъп до Интернет мрежата и други, освен разходите, които съгласно тези Официални Правила се поемат от „Шампион Ауто“ ООД, са за сметка на участника.

1.13. За всички неуредени от настоящите Официални Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

1.14. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите „Официални правила“ се окаже недействително, това няма да доведе до недействителност на правилата на Играта като цяло, на други клаузи или отделни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от „Шампион Ауто“ ООД, гр. Варна, ул. Черни връх 58, наричано по-нататък Организатор.

  1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира по електронен път, на корпоративната официална страница на „Шампион Ауто“ ООД, в платформата на Facebook, с Интернет адрес: https://www.facebook.com/slim.shape.club

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на „Шампион Ауто“ ООД, дъщерните му дружества, както семействата /съпрузи, деца и родители/ на работниците/служителите в изброените дружества .

  1. СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 16:00ч. на 07.06.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 13.06.2021г.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от „Шампион Ауто“ ООД.

6.2. За целите на Играта, в официалната страница на Happy Life Slim & Shape Club във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/slim.shape.club, ще бъдe публикуван един пост, който ще съдържа механизма на Играта. Постът ще бъде отворен за коментиране от 16:00 часа на 07.06.2021г. и продължава до 23:59 ч. на 13.06.2021г.

6.3. Механизъм на играта – Участниците в Играта е необходимо да харесат страницата на Happy Life Slim & Shape Club във Facebook и да тагнат в коментар приятелка, с която искат да спечелят наградата.

6.5. Потребители, дали отговор, след изтичане на срока за отговор, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

6.6. Всеки участник има право да спечели само веднъж от участието си в Играта и да получи само една награда.

6.7. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в Играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Шампион Ауто“ ООД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в Играта.

  1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата за определените за печеливши участници са 4 карти за посещение на спортните зали с включени 4 безплатни посещения. Общият брой на наградите за участниците в Играта е: 4 /четири/ броя, по 2 за всеки от градовете – София и Варна.

7.2. След изтичане на срокa за отговор към поста за Играта, със специален онлайн инструмент за случаен избор измежду всички коментари под публикацията с играта ще бъдат изтеглени ДВАМА печеливши участници, които са изпълнили условието за участие по т.6.3. Всеки от двамата изтеглени участници печели 2 награди по т.7.1. Имената на печелившите ще бъдат обявени в отделен пост на 14.06.2021 г., на официалната Facebook страница на „Шампион Ауто“ ООД, с адрес: https://www.facebook.com/slim.shape.club

7.3. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди и няма ангажимент да търси участници, които не са потърсили наградата си.

7.4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена. Не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение във Facebook страницата на „Шампион Ауто“ ООД, с адрес: https://www.facebook.com/slim.shape.club

8.3. Наградата ще бъде получена на място в спортните зали на Happy Life Slim & Shape Club в град Варна и град София. Непотърсена награда няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции на марката.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.10. Участникът е длъжен да обезщети „Шампион Ауто“ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Официални правила.

9.11. „Шампион Ауто“ ООД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато той действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на участника до Facebook страницата https://www.facebook.com/slim.shape.club/, както и до премахване на публикувани от него коментари.

9.12. „Шампион Ауто“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

9.13. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

9.14. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Шампион Ауто“ ООД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в играта.

  1. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда от участие в Играта, техните имена да бъдат публикувани като коментар в постовете за играта на официалната Facebook страница на Happy Life Slim & Shape Club: https://www.facebook.com/slim.shape.club

  1. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградата се доставя чрез куриер на печелившото лице срещу представяне на лична карта и подписване на приемно-предавателен протокол за получаване на наградата и не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

  1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

13.1. Съгласно Чл. 16. (2) (Доп. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

13.2. Съгласно Чл.38, ал.14 ЗДДФЛ

(14) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

13.3. „Шампион Ауто“ ООД не носи отговорност по ЗДДФЛ, участниците в Играта с участието си се съгласяват, че тази отговорност е тяхна.

  1. СПОРОВЕ

14.1. Евентуално възникнали спорове между „Шампион Ауто“ ООД и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

  1. ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Изявленията и съобщенията в настоящите Официални правила се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително по реда на ЗЕДЕП.

15.2. В случай, че участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Шампион Ауто“ ООД, дори ако не е било получено.

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.1. С изразяване на съгласие с настоящите Официални правила се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Шампион Ауто“ ООД.

16.2. Всеки участник има право на достъп и корекция на личните си данни съгласно Закона за защита на личните данни.

16.3. „Шампион Ауто“ ООД полага необходимата грижа за събирането, обработването и съхранението на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на Закона за защита на личните данни.

16.4. „Шампион Ауто“ ООД отговаря за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод играта, предмет на тези официални правила, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16.5. „Шампион Ауто“ ООД се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

16.5.1. Е получил изричното съгласие на участника.

16.5.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискат и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.

16.5.3 Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Шампион Ауто“ ООД за дейности, свързани с провеждане на играта.

16.5.4. Други, посочени в закона случаи.

16.6. „Шампион Ауто“ ООД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

16.7. „Шампион Ауто“ ООД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

 

16.8. С участието си в Играта участниците се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани напълно безплатно от „Шампион Ауто“ ООД за целите на настоящата Игра. В това число да бъдат публикувани на Интернет страницата happylifebg.com , както и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/slim.shape.club на организатора имената (потребителските имена на участниците), снимки и изявления на участниците, които да се използват при рекламиране на Играта.