Общи условия

за ползване на уебсайта www.happylifebg.com

 

Уебсайта  www.happylifebg.com /наричан  в  настоящите  общи  условия  за  краткост „уебсайта“/ е собственост на “ШАМПИОН АУТО” ООД, ЕИК 203858068. със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. Черни Връх № 58, ет. 4, ап. 12

Дружеството е оператор на уебсайта, управлява го и го поддържа.

 

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате уебсайта www.happylifebg.com. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уебсайт или за данни, материали или информация, които можете да получите или изпратите чрез уебсайта.

 

В настоящите Общи условия, с думите „ние“ и „наш“ и „доставчик“ се идентифицира “ШАМПИОН АУТО” ООД , а „Вие“, „Ви“ и „ползвател“ се отнасят за всяко лице, което по един или друг начин използва този уебсайт.

 

I.  ПРЕДМЕТ.

 1. Тези Общи условия предоставят информация за уебсайта, уреждат правилата за достъпа до него и за използването му.

 

 1. С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп, сърфиране в него или използването му по какъвто и да е начин Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, съгласявате се с тях и приемете, че безусловно ще ги спазвате. Ако не ги приемете Вие нямате право на достъп или на използване на този уебсайт по какъвто и да е начин.

 

II.         ДЕФИНИЦИИ

 1. По смисъла на настоящите Общи условия термините имат следното значение:

 

“Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук картина , изображения и други материали и ресурси с електронен адрес www.happylifebg.com

 

„Ние“, „Наш“ и “Доставчик” –  “ШАМПИОН АУТО” ООД

ЕИК 203858068

Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Черни Връх № 58, ет. 4, ап. 12

Тел.: 0889301144

Електронна поща: office@happyligrbg.com

 

„Вие“, „Ви“ и “Ползвател” – всяко лице, ползващо уебсайта според настоящите Общи условия.

 

„Злоумишлени действия“ – всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет    или    асоциирани    мрежи;    използването,    възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

 

III.         ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБСАЙТА. ФУНКЦИИ.

 1. Уебсайтът happylifebg.com е създаден с информационна цел и е предназначен да Ви предоставя информация за услугите, които ние предлагаме в нашите фитнес клубове в гр. София и гр. Варна, информация за актуалните цени, отстъпки и промоции, възможностите на високоефективните уреди в нашите фитнес клубове, информация за упражнения, хранене и здравословен начин на живот от статиите, които публикуваме в уебсайта, както и новини за нашата дейност.

 

 1. Чрез уебсайта Вие можете:
  • да получите информация за предлаганите от нас услуги, като натиснете бутона „Услуги“ в горната част на уебсайта;
  • да получите информация за цените на предлаганите от нас услуги, като натиснете бутона „Цени“ в горната част на уебсайта;
  • да получите информация за актуалните промоции, които предлагаме, като натиснете бутона „Промоции“ в горната част на уебсайта;
  • да прочетете статиите, които публикуваме, като натиснете бутона „Блог“ в горната част на уебсайта;
  • да разгледате снимки от нашите фитнес клубове в гр. София и гр. Варна , като натиснете бутона „Галерия“ в горната част на уебсайта
  • да се свържете с нас за да ни изпратите запитване, да си запазите час за ползване на уредите, които предлагаме, както и да участвате в промоциите, които организираме. За целта следва да попълните формите за контакт в секции „Контакти“ и „Промоции“ или да се свържете с нас чрез и-мейл или по телефон на контактите посочени в уебсайта.

 

 1. Уебсайтът happylifebg.com не е предназначен за електронна търговия. Чрез него не се закупуват стоки и не се предоставят услуги, не се извършват поръчки и доставки.

 

IV.         ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 1. Права и задължения на Доставчика
  1. Доставчикът гарантира, че (i) сайтът ще отговаря на изискванията и на целите за които е създаден, (ii) свободният достъп до сайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта ще бъдат точни и надеждни, (iv) уебсайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти или (v) при наличие на грешки в сайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им.
  2. Доставчикът има право по своя преценка да публикува в уебсайта всякаква информация и съдържание свързани с дейността му, под формата на текстове, изображения и графични елементи, новини, статии, публикации и др., както и по всяко време да променя, премахва и ограничава достъпа до тази информация;
  3. Доставчикът се задължава да предоставя на ползвателите на уебсайта коректна информацията относно дейността си;.
  4. Доставчикът има право да запазва данни и информация, разположени на сървъра на уебсайта и да ги предоставя на съответните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Доставчика и на трети лица;.
  5. За да обезпечи уебсайта и услугите, които предоставя, Доставчикът си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия;
  6. Доставчикът има право да събира информация за ползвателите чрез форми за контакт, формуляри, анкети и др .и да установява обратна връзка с ползвателите с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които предоставя. Участието на ползвателите в тези дейности е доброволно.
  7. Доставчикът се задължава да информира ползвателите за данните, които събира от тях, чрез формите за контакт в Уебсайта, формуляри, анкети и др., както и за целите за които събира данните, сроковете за съхранение и др. Повече информация за задълженията на Доставчика относно личните данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност.
  8. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с достъп на ползвател и/или използването или невъзможността да се използва този уебсайт и всички материали, връзки до уебсайта през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация съдържаща се в уебсайта. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи вреди (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.
  9. Доставчикът си запазва правото по всяко време или от време на време да изменя, преобразува, подобрява уебсайта и/или временно или постоянно да прекратява достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на ползвателите.
  10. Доставчикът си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа на ползвател до този уебсайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уебсайт (или част от него) за ползвателя, ако не спазва която и да е точка от тези Общите условия.
  11. Доставчикът си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уебсайта.
  12. Право и задължение на Доставчика е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване на този сайт.

8. Права и задължения на Ползвателя

 1. Ползвател, приел тези Общи условия, има правото да използва уебсайта и информацията, достъпна на него, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Общи условия или злоумишлено действие от негова страна.
 2. Ползвателят има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати или спре ползването на уебсайта.
 3. Ползвател, приел тези Общи условия, който в последствие е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на уебсайта.
 4. Като условие за ползване на този уебсайт, Ползвателят се съгласява да не използва този уебсайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели и да отговаря изцяло за използването на уебсайта.
 5. Ползвателят се съгласява да не предава чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на Доставчика и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.
 6. Ползвателят се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е информация и съдържание, данни или материали, разположени на Уебсайта, освен ако не е получил предварително съгласие от Доставчика.
 7. Всяко съобщение, материал и публикация, които Ползвателят предава чрез този уебсайт или препраща към него в нарушение на тези Общи условия или извършва в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа на Ползвателя до този уебсайт. Споровете между Ползвателя и един или повече други ползватели на уебсайта не ангажират по никакъв начин отговорността на Доставчика.
 8. Всеки Ползвател има право да дава мнение, препоръка и предложение на Доставчика на е-mail адреса посочен в Уебсайта с цел подобряване качеството на съдържанието, функциите и информацията в Уебсайта.
 9. Ползвателят има право да използва публикуваната информация за контакт с Доставчика единствено и само по предназначение. Ползвателят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.
 10. Ползвателят се задължава да не използва този уебсайт по начин, който да възпрепятства нормалното му използване от други ползватели.
 11. Ползвателят се задължава да използва всички подходящи средства, за да открива и отстранява всякакви вредни вируси или деструктивни програми от своите устройства, преди да изпраща материали и информация към този уебсайт.
 12. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички евентуално претърпени вреди, включително и не само за съдебни разноски, разходи за адвокатски възнаграждения и всякакви други разходи настъпили вследствие на извършени злоумишлени действия при използването на уебсайта, които са нанесли щети на уебсайта, както и в случаи на предявени искове от трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, данни или информация, разположена в уебсайта и неговия сървър.

 

 

V.        ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

 1. Цялото съдържание на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо “Съдържание”) представляват обекти на интелектуалната собственост правата върху които са защитени съгласно българското законодателство. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт са притежание на Доставчика или на лицата разрешили на Доставчика да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта.

 

 1. Всички права върху Съдържанието на уебсайта са запазени. Забранено Ви е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, изтегляте, възпроизвеждате, показвате, публикувате, предавате, използвате, създавате подобно или еднакво съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на уебсайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Доставчика или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

 

 1. Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в сайта, без предварителното писмено разрешение на Доставчика.

 

 1. Ние позволяваме да разглеждате и изтегляте Съдържанието на уебсайта само за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.

 

VI.         ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

 1. Връзките и препратките в този уебсайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт. Ние не контролираме уебсайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че Доставчикът не е одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уебсайтове. При свързването Ви си с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че ние не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни искате да използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.

 

 1. Ние не носим отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.

 

 1. Информираме Ви, че други уебсайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уебсайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.

 

 1. Ние Ви препоръчваме да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни на всички други уеб сайтове, които посещавате.

 

VII.         КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

 1. Ние поемаме ангажимент да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от ползвателите на уебсайта. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност, която е публикувана в уебсайта.

 

 1. Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да спазим приложимите закони и законните искания на държавата или регулаторните органи.

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате, че ние ще обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.

 

 

VIII.         ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Тези Общи условия могат да бъдат променяни от Доставчика, по негова преценка, по всяко време и без предизвестие.

 

 1. Ние информираме ползвателите на уебсайта за актуалното съдържание на общите условия като ги публикуваме в уебсайта. Пълния текст на общите условия можете да намерите на адрес www.happylifebg.com.

 

 1. Ако продължавате да посещавате уебсайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения и допълнения в Общите условия и се съгласявате безусловно да ги спазвате.

 

 

IX.         ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до пълната им недействителност.

 

 1. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

 

 1. Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището на Доставчика. .

 

Настоящите общи условия влизат в сила и са актуални към дата 01 Октомври 2019 г.